"Ba?kalar?n?n yapamad???n? yapmak yetenek,
                                                 yetenekli insanlar?n olmaz dedi?ini yapmak ayr?cal?kt?r... "
Site Haritas? 8  
English 8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REFERANSLAR

Firmam?z taraf?ndan montaj, revizyon ve bak?m? yap?lan baz? asans?rler : (Toplam 354 adet) 
(Son g?ncelleme : Mart 2008)

Asans?r Adedi

Asans?r?n Bulundu?u Yer

Adres

?ehir

2

Karab?k Belediyesi H?rriyet Caddesi KARAB?K
1 Halk-Pamukbank H?rriyet Caddesi KARAB?K
1 T?rk Ticaret Bankas? H?rriyet Caddesi KARAB?K
2 Karab?k Devlet Hastanesi Gazipa?a Caddesi KARAB?K
3 Karab?k S.S.K. Hastanesi (Modernize edildi) 200 Evler KARAB?K
1 Vatan Hastanesi Yeni?ehir KARAB?K
1 Yavuz Selim Talebe Yurdu Gazipa?a Caddesi KARAB?K
1 ?z ?elik-?? Sendikas? Ankara Caddesi KARAB?K
1 Etibank Binas?  (H?rriyet Apt.) H?rriyet Caddesi KARAB?K
1 Ziraat Bankas? Binas? H?rriyet Caddesi KARAB?K
1 Kuvvet Santral? ( ?nsan ve Y?k Asans?r? ) Kardemir A.?. KARAB?K
1 ?elikhane Kumanda Odas? Asans?r? Kardemir A.?. KARAB?K
1 ?elikhane Sosyal Bina Asans?r? Kardemir A.?. KARAB?K
1 Kok Fab. 9 No. Silo Asans?r? Kardemir A.?. KARAB?K
1 Rehberlik Ara?t?rma Merkezi 5.000 Evler KARAB?K
1 Ye-Ka Tekstil Ltd. ?ti. ( ?nsan ve Y?k Asans?r? ) Bulak Yolu Giri?i- Killicek Mevkii KARAB?K
1 Koyunlu Mobilya Binas? -1 H?rriyet Caddesi KARAB?K
1 Koyunlu Mobilya Binas? -2 Ta?kent Caddesi Esentepe KARAB?K
1 ?etinyurt ?zel Binas?  (1.000 Kg.?l?k Y?k Asans?r?) Gazipa?a Caddesi KARAB?K
1 Melik?ah Apartman? ( ?enkent Koop. ) 200 Evler KARAB?K
1 Ers?z Elektrik H?rriyet Caddesi KARAB?K
1 Ganio?lu ??han? H?rriyet Caddesi KARAB?K
1 I??tan ??han? H?rriyet Caddesi KARAB?K
5 Narkent Kooperatifi 200 Evler KARAB?K
1 G?ztepe Apartman? Ta?kent Caddesi Esentepe KARAB?K
1 ?enay Apartman? Kayaba?? Mahallesi KARAB?K
1 Saka Apartman? Kayaba?? Mahallesi KARAB?K
2 ?zen Sitesi 200 Evler KARAB?K
2 ?aml?k Yuvam Sitesi 200 Evler KARAB?K
1 K?r?ko?lu Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 Yeni?ehir Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 G?naylar Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 ?stikbal Mobilya Merk. Y?k Asans?r? PTT Caddesi KARAB?K
1 ?stikbal Mobilya Merk. ?nsan Asans?r? PTT Caddesi KARAB?K
1 ??nar Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 Soykan Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 Hayrol Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 Hayat Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 Aslan Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 Sevim Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 Balhan Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 Fetih Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 ?zbal Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 Saray Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 C?mert Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 ?avu?o?lu Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 Bekil Apartman? 200 Evler KARAB?K
2 Nur Sitesi 200 Evler KARAB?K
1 Tuba Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 Safranbolu Belediyesi K?rank?y SAFRANBOLU
1 Akkonut Apartman? Ba?lar Caddesi SAFRANBOLU
3 Geredeli Konut Yap? Kooperatifi Emek Mahallesi SAFRANBOLU
1 M?h??lar ?n?.Tic. K?rank?y SAFRANBOLU
3 U?ur Yap? Kooperatifi K?rank?y SAFRANBOLU
3 Yeni?ar?? Sitesi K?rank?y SAFRANBOLU
4 Meltem Yap? Kooperatifi Ba?lar Caddesi SAFRANBOLU
1 Nazar Yap? Koop. ( R - K ) 100 D?kkanlar Arkas? SAFRANBOLU
1 Safranlar Deri Sanayi A.?.  ( 1500 Kg. Y?k As.) Sanayi Sitesi SAFRANBOLU
2 Hikmet Namal ?ar??s? Sadri Artun? Caddesi SAFRANBOLU
2 Sedirkent 200 Evler KARAB?K
1 Z?mr?t Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 ?afak Sitesi 200 Evler KARAB?K
1 Recep ?z?elik ?? Merkezi Kayaba?? Mahallesi KARAB?K
1 Acar Apartman? 200 Evler KARAB?K
2 Beste Sitesi 200 Evler KARAB?K
1 Ulusoylar Ticaret Ankara Caddesi KARAB?K
1 Ozansoy Apartman? 200 Evler KARAB?K
2 Kayaba?? Konut Yap? Kooperatifi Kayaba?? Mahallesi KARAB?K
1 Karoto ?? Merkezi Ye?il Mahalle Alt? KARAB?K
1 Birlik Sitesi A2 Blok 200 Evler KARAB?K
1 Birlik Sitesi B2 Blok 200 Evler KARAB?K
1 ?zg?n Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 Bellona Show Room -Salim ?zer Ankara Caddesi KARAB?K
3 Yeni?ehir Konut Yap? Kooperatifi 200 Evler KARAB?K
1 Do?um ve ?ocuk Bak?mevi Hasta Asans?r? 5.000 Evler KARAB?K
1 Melis Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 Cefakar Apartman? Ba?lar Caddesi SAFRANBOLU
1 G?rmen Giyim A.?. Bostanb?k? K?y? SAFRANBOLU
1 Kristal Evler - Sad?k ?zdemir Emek ?lkokulu Arkas? SAFRANBOLU
1 Kristal Evler ? Mustafa Sup?in Emek ?lkokulu Arkas? SAFRANBOLU
1 Kristal Evler ? Mehmet ?ahin Emek ?lkokulu Arkas? SAFRANBOLU
1 Kristal Evler ? Mehmet Ger?ek Emek ?lkokulu Arkas? SAFRANBOLU
1 Safranbolu Devlet Hastanesi K?rank?y SAFRANBOLU
1 Kardemir Yemekhane Asans?r? Kardemir A.?. KARAB?K
1 Birlik Sitesi ( Din? Kooperatifi ) Adatepe Mevkii KARAB?K
1 Do?an Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 Seymen Otel M?ze Kar??s? AMASRA
1 Kaymakaml?k Oteli ( Liman Otel ) Plaj Kar??s? AMASRA
3 Mehmet Y?lmaz ?n?aat? Ta?kent Cad. ? Esentepe KARAB?K
1 Engin Ba?aran ?n?aat? Kartaltepe Mahallesi KARAB?K
1 Atalay Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 Yeni Apartman? 200 Evler KARAB?K
7 S.S. Birkent Konut Yap? Koop. 5.000 Evler KARAB?K
1 S.S. Mesken Konut Yap? Koop. ( R-K ) Devlet Hast. Arkas? KARAB?K
3 S.S. ?enol Yap? Koop. Esentepe Ta?kent Cad. KARAB?K
1 S.S. Kamelya Yap? Koop. 200 Evler KARAB?K
1 Lale Apartman? Ba?lar Caddesi SAFRANBOLU
4 Devrim Sitesi K?rank?y SAFRANBOLU
1 ?yig?ney Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 ?l ?zel ?dare Binas? P.T.T. Caddesi KARAB?K
1 Ba?ak Apartman? Esentepe Mah. Su Deposu Yan? KARAB?K
1 Cemal Delibasan ?zel Binas? Ta?kent Cad. - Esentepe KARAB?K
1 Y?ksel Apt. 200 Evler KARAB?K
1 Ermankent B Blok 200 Evler KARAB?K
1 ?zt?rk Apt. Devlet Hast. Kar??s? KARAB?K
1 5.000 Evler S.S.K. M?d?rl??? 5.000 Evler KARAB?K
1 Yuyap Sitesi 200 Evler KARAB?K
1 Sevgi Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 S.S. Alt?nyurt Konut Yap? Kooperatifi 200 Evler KARAB?K
1 S.S. Kamber Konut Yap? Kooperatifi 200 Evler KARAB?K
1 Yusuf Ayd?n ?zel Binas? ( R - K ) 200 Evler KARAB?K
1 Polisevi ( Tam Otomatik ) Terminal Kar??s? KARAB?K
1 Karadeniz Apartman? ?irinevler KARAB?K
1 Ya?ar Y?ld?r?m ??han? Ankara Cad. KARAB?K
1 Karag?z Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 Bekir Baykal ?zel ?n?aat? 200 Evler KARAB?K
4 S.S. K?lavuzkent Yap? Koop. ( R ? K ) K?lavuzlar KARAB?K
4 S.S. Do?anlar Yap? Koop. ( R ? K ) 5.000 Evler Bulak Yolu ?st? KARAB?K
2 Otel Zalifre ( Tam Otomatik ) K?rank?y SAFRANBOLU
3 S.S. Ecekent Yap? Koop. Ba?lar Caddesi SAFRANBOLU
1 G?ler Apartman? ( ?lhan Bulut Binas? ) Ara? - Merkez ARA?
1 Keskin Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 Duman Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 Aldo?an Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 Mecit Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 K???kdonkal Apartman? 200 Evler KARAB?K
2 S.S. Eminkent Konut Yap? Koop. 200 Evler KARAB?K
1 Nurettin Y?lmaz ( R - K ) 200 Evler KARAB?K
1 Muammer Y?kselen ?zel ?n?aat? Ankara Caddesi KARAB?K
1 Burhan Demirdelen Apartman? Kapullu K?y? KARAB?K
1 ?evrikk?pr? ?zel Restaurant ?ar?? Mahallesi SAFRANBOLU
1 As?m Acar Talebe Yurdu Yenice - Merkez YEN?CE
1 Ali ?enay ?zel ?n?aat? H?rriyet Caddesi KARAB?K
1 Ert?ren Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 At?l?m Konut Yap? Kooperatifi ( R ? K ) 200 Evler KARAB?K
1 Y?ld?r?m Ticaret ?zel Binas? H?rriyet Cad. G?ven Past. Yan? KARAB?K
1 Tursay Turizm Yat. San. A.?. Otel ?n?. ( Tam Otomatik ) Bart?n ??k??? ?aycuma Yolu BARTIN
1 Tursay Turizm Yat. San. A.?. Otel ?n?. (Mon?arj Asans?r ) Bart?n ??k??? ?aycuma Yolu BARTIN
1 I??kalt?n Otel M?ze Yan? AMASRA
1 B?y?k Liman Otel Sahil Kar??s? AMASRA
2 Hayrettin I??kalt?n ?zel Binas? Merkez AMASRA
1 Yakup Ulup?nar ?zel ?n?aat? Merkez BARTIN
1 Konfor ?n?aat Ltd. ?ti. (Tam Otomatik ) Ankara Caddesi KARAB?K
1 Karab?k ?? Merkezi Ankara Caddesi KARAB?K
4 S.S. Sembol Yap? Koop. 100. Y?l Mahallesi KARAB?K
1 Karab?k Ticaret ve Sanayi Odas? H?rriyet Caddesi KARAB?K
1 Halil Acar ??han? ( Hayat Poliklini?i) H?rriyet Caddesi KARAB?K
1 Demirhan Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 ?al??kan Apartman? 200 Evler KARAB?K
2 S.S. ?mar Konut Yap? Koop. Bal?klar Kayas? KARAB?K
1 Kalemler Tekstil Ltd. ?ti. ( 1000 Kg.) Bostanb?k? Mevkii KARAB?K
1 U?ur Erta? Binas? (Eskio?lu 1No.lu Apt. ) Ara? Merkez ARA?
1 Eskio?lu 2 No.lu Apt. Ara? Merkez ARA?
1 Halil Arslan ?zel ?? Han? H?rriyet Cad. KARAB?K
1 Ate? ?? Merkezi K?rank?y SAFRANBOLU
1 Aymen Tekstil 1 Ton / Palangal? Safranbolu SAFRANBOLU
4 S.S. ?ay?rkent Koop. ( R ? K ) Bal?klar Kayas? KARAB?K
1 Akku? Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 Yavuz Selim Talebe Yurdu - 2 Bostanb?k? KARAB?K
1 Kardemir, 3 No Y?ksek f?r?n 1 Ton Kardemir A.?. KARAB?K
2 S.S. A?elya Konut Yap? Koop. Sadri Artun? Cad. SAFRANBOLU
2 S.S. Kiraz Konut Yap? Koop. ( R ? K ) 100. y?l Mahallesi KARAB?K
1 S.S. Tolga Konut Yap? Koop. ( R ? K ) Esentepe Mah. KARAB?K
1 G?lpembe Apt. ( S.S ?enkent Yap? Koop. ) 200 Evler KARAB?K
1 S.S. G?rkem Konut Yap? Koop. ( R ? K ) 100. Y?l Mahallesi KARAB?K
1 P?nar Apartman? 200 Evler KARAB?K
1 Mesut G?ner ?zeL ?n?aat? Toprakcuma ARA?
1 Zambak Apartman? Yeni Mahalle SAFRANBOLU
1 Abdurrahman Yerlikaya. ?zel ?n?. (1 Ton ) Kirkilli Mevkii SAFRANBOLU
1 LCW. * Yavuz Tekstil Ek Binas? (2 Ton ) Ara? Yolu SAFRANBOLU
1 Ye?il Apartman? 200 Evler KARAB?K
2 S.S. G?nd?z Konut Yap? Kooperatifi ( R ? K ) 100. Y?l Mahallesi KARAB?K
1 Muthullah * Ali ?hsan Yolbulan ?zel Binas? H?rriyet Caddesi KARAB?K
3 Y?cel Huzur Evi Yeni?ehir KARAB?K
1 Y?ld?z Mobilya ? Osman Y?ld?z Gazi Pa?a Caddesi KARAB?K
1 U?ur Apartman? Esentepe ? Ta?kent Cad. KARAB?K
3 S.S. Candaro?ullar? Koop. ( R ? K ) Merkez EFLAN?
1 Nurettin Y?lmaz ?n?aat? 200 Evler KARAB?K
1 ?lhan Bulut ?zel Binas? Merkez ARA?
1 Mehmet Yazkan ?zel Binas? Merkez ARA?
1 Sat?lm?? Sar?ca ( Tam Otomatik ) Merkez ARA?
2 Da?-Kay ?n?aat ( Tam Otomatik ) Merkez KASTAMONU
1 EURO D???n Salonu (Hidrolik) Merkez KASTAMONU
1 Devlet Hastanesi ( Tam otomatik / Sedye ) Bay?r Mah. KARAB?K
1 Kamil ?zt?rk ?zel Binas? Merkez KARAB?K
5 S.S.?lkan Koop. ( R ? K ) Merkez SAFRANBOLU
6 S.S. Tepekent Yap? Koop. ( R ? K ) Merkez SAFRANBOLU
3 Koyunlu Mobilya Show Room Bal?klar Kayas? KARAB?K
1 Sabri ?zt?rk ??han? H?rriyet Cad. KARAB?K
1 ?o?ar Mobilya - Nuri ?o?ar H?rriyet Cad. KARAB?K
1 Mehmet Aksoy Binas? ( R-K ) ?irinevler KARAB?K
1 S.S.?lk? Koop ?irinevler KARAB?K
2 S.S.Murat Can Koop. ?irinevler KARAB?K
1 Halit ?zt?rk ( ?zmar Market )Binas? H?rriyet Cad. KARAB?K
1 ?zdemir Apt. ?irinevler KARAB?K
1 Kredi Yurtlar Kurumu Lojmanlar? Bal?klar Kayas? KARAB?K
3 S.S. Uydukent Konut Yap? Koop. ( R - K ) Bal?klar Kayas? KARAB?K
1 Altay ?n?. Ltd. ?ti. ( ?eref G?nay ?n?. ) 200 Evler KARAB?K
1 Oyakbank Binas? H?rriyet Cad. KARAB?K
1 Panger A.?. - Y?k Asans?r? 2 Ton Organize Sanayi Sitesi KARAB?K
1 Villa ?2 Panorama Faruk Ekinci ?Nurettin Koca ?irinevler KARAB?K
1 S.S. Kanarya Konut Yap? Koop. ( R ? K ) 100. Y?l Mah. KARAB?K
3 S.S. ?ehirkent Konut Yap? Koop. N Bar?? Mah. SAFRANBOLU
7 S.S. Ermersa Konut Yap? Koop. ( R ? K ) Bar?? Mah. SAFRANBOLU
1 Basri Mutlu ? Otel Mutlu ( R ? K ) K?rank?y SAFRANBOLU
1 G?rmen Giyim A.?. 2,5 Ton Bostanb?k? SAFRANBOLU
1 Teknik ?niversite , 975 kg . Tam Otomatik 100.Y?l KARAB?K
1 Boskay Metal Sanayi KARAB?K
2 ?avu?o?lu ?n?. ?irinevler KARAB?K
2 G?le? Villalar? - Kamil G?le? (Hidrolik) Ba?lar SAFRANBOLU
1 Muhsin Uz Tam Otomatik Bar?? Mah. SAFRANBOLU
1 Muhsin Uz  Yar? Otomatik Bar?? Mah. SAFRANBOLU
2 ?.Hakk? Demir Ba?lar SAFRANBOLU
1 Ar?elik Show Room ? Hidrolik  ,Tam Otomatik H?rriyet Cad. KARAB?K
3 SS I??l Konut Yap? koop. D.Hast ?st? SAFRANBOLU
1 Safranbolu Devlet Hastanesi-Tam Ot.- VVVF Tam Otomatik Sa?l?k Sok SAFRANBOLU
1 Adnan ?ebi ?irinevler KARAB?K
2 ??retmenevi Tam Ot. VVVF Tam Otomatik Esentepe KARAB?K
1 Y?kseller Or.?r.San Ba?-Essan KARAB?K
1 Ersim Apt. K?rank?y SAFRANBOLU
1  ?smet ?n?n? ?lk??retim Okulu VVVF Tam Otomatik ?smetpa?a Mah YEN?CE
1 Vali Nafiz Kayal?  ?lk??retim Okulu VVVF Tam Otomatik  Merkez ESK?PAZAR
1 ?irinevler D.Hastanesi Poliklinik Hasta Asans?r? VVVF T.O ?irinevler KARAB?K
1 Do?um ve ?ocuk Bak?mevi Hasta Asans?r? VVVF T.O 5000 Evler KARAB?K
4 Belediye ?? Merkezi / 630 Kg ? Hidrolik , PANORAM?K  T.O. Merkez KARAB?K
1 Belediye ?? Merkezi /  630 Kg. ? VVVF , T.O Merkez KARAB?K
1 ?zdemir Center  320 Kg. Merkez SAFRANBOLU
1 Al-Tay ?n?aat 320 Kg. Merkez KARAB?K
1 Kardemir A.?. VVVF - 630 Kg. Merkez KARAB?K
1 Mimar Sinan ?lk ?.O. 630 Kg , VVVF ? ?nal M?hendislik 5000 Evler KARAB?K
1 ?irinevler D.Hast.Klinik Binas? Sedye As. VVVF ? 1250 Kg.-T.O ?irinevler KARAB?K
1 ?irinevler D.Hast.Klinik Binas? ?nsan As. VVVF ? 400 Kg.-T.O ?irinevler KARAB?K
1 Alpaylar ?n?. - 320 Kg. ?aycuma BARTIN
1 ?aban Ayka?  -320 Kg. Esentepe KARAB?K
2 ?aban Ayka? - 320 Kg. Safranbolu KARAB?K
2  S.S. ?lkad?m K.Y.K 320 Kg Esentepe KARAB?K
1 Karab?k ?niversitesi M?h.Fak?ltesi  630 Kg. Hidrolik T.O. 100.Y?l KARAB?K
1 Safrantat   630  Kg. T.O ?evrikk?pr? KARAB?K
1 Safrantat  1000 Kg. T.O ?evrikk?pr? KARAB?K
1 Azmen Tic. 630 Kg. T.O H?rriyet Cad. KARAB?K
1 Koyunlu Mobilya 400 Kg. ?irinevler KARAB?K
1 Tahir Ar?ca 320 Kg. Esentepe KARAB?K
3 S.S.Ba?aran K.Y.K ? 320 Kg. Safranbolu KARAB?K
1 Baykal ?n?aat ? 320 Kg. ?T.O Safranbolu KARAB?K
3 S.S. O?ulcan K.Y.K. ? 320 Kg. Safranbolu KARAB?K
1 Kar?am Ltd. ? 320 Kg. ?irinevler KARAB?K
1 Mustafa Esen ? 320 Kg. ?irinevler KARAB?K
3 ?ebio?lu ?n?aat 320 Kg. ?irinevler KARAB?K
1 ?ebio?lu ?n?aat ? 320 Kg. Amasra BARTIN
1 M.Vergili Lisesi ? 630 Kg , VVVF , T.O. 100. Y?l KARAB?K

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA SAYFA  |   ?R?NLER  |   H?ZMETLER  |   ?R?N B?LE?ENLER?  |   F?RMAMIZ  |   DUYURULAR  |   FOTO GALER?  |   ?LET???M  |   S?TE HAR?TASI

Copyright©2006

              BURAK ASANS?R ve YAPI END. ELK.ELEKTRON?K.SAN.T?C. LTD. ?T?.     
       Bayramo?lu ??han? No:2/202 H?rriyet cad. KARAB?K Tel/Fax: (0370) 415 03 61
        www.burakasansor.com.tr

Designed By :  Alper YAL?IN