"Ba?kalar?n?n yapamad???n? yapmak yetenek,
                                                 yetenekli insanlar?n olmaz dedi?ini yapmak ayr?cal?kt?r... "
Site Haritas? 8  
English 8  
 
      
   MAK?NE - MOTOR GRUBU
   
       ?anzman di?li tertibat?, ya? s?zd?rmaz ?ekilde kapal?d?r. Otomatik ya?lanan di?li ve yataklar, ma?nezyum - fosfor - kalay ala??ml? ?zel bronzdan yap?lm??t?r. Sonsuz di?li ?zel ?elikten yap?lm?? ve ayr?ca hassas ta?lanm??t?r. Sonsuz di?linin ekseni do?rultusundaki kuvvetler, ?ift s?ral? bilyal?  yataklar vas?tas?yla kar??lanm??t?r. S?rt?nme ile ?al??an b?t?n y?zeyler ve halat kanallar? ayr?ca ?zel olarak sertle?tirilmi? ve ?abuk a??nmas? ?nlenmi?tir.

     GG 26-30 D?k?m sertli?inde kasnaklar ..
    


ARCE - S / E Tip - Dak. 190

 
 


Akar Dak 135

     Y?ksek devirli ve sessiz ?al??an asans?r motorlar? , sarg?lar?n ideal s?cakl?kta durmas? i?in otomatik devreye giren so?utucu fan ile donat?lm??t?r.

     Bundan ba??ms?z olarak ikinci bir termist?r devresi ise, asans?r motorunun, a??r? zorlanma, elektrik enerjisinde d?zensizlik vb. gibi sebeplerden dolay? ?ok ?s?narak sarg?lar?n?n kavrulmas?n? ?nlemek ?zere devreye girer ve tekrar so?uyunca normal faaliyete izin verir.

     ?ift sarg? Stator ve ?ift Sincap Kafesli ve bak?r k?sa devre ?ubuklu Rotor sistemi ile Y?ksek Kalk?nma momenti, Y?ksek Rand?man ve sessiz ?al??ma sa?lar. ?zellikle KOMPAKT sistem imal edilen modeller , Kademesiz H?z Ayar?na uygundur.

    

 
       ?ok ?e?itli tip ve markada imal edilen Asans?r motorlar?n?n, sessiz ?al??ma, istenilen kuvvette i? g?rebilme ve y?k? istenilen oranda frenleyebilme gibi ?? ana unsurda birle?ecek ve tek kelimeyle m?kemmel olabilecek rand?man? bulabilme problemleri vard?r

     Asans?rde ,?al??ma , hareket ve Durma s?ras?nda olu?an b?t?n  kuvvet ve gerilmeleri kar??layan  , makine-motor grubudur. Asans?re bindi?iniz anda kendinizi tamamen otomatik ?al??an bir tertibata ve onun kalitesine b?rakm?? durumdas?n?z. Kapal? bir kabinde, Asans?rde ne olup bitti?i ve nerelerden ge?ti?inizi bilmeden, sadece g?venle hareket ediyorsunuz. ??te bu g?veni zirveye ??karabilmek i?in, do?rudan insan hayat?n? konu alan bir ortamda  BURAK ASANS?R ve YAPI END. ELK. ELEKTRON?K SAN. T?C. LTD. ?T?.  sizin i?in en m?kemmeli se?mekle y?k?ml?d?r ...

 

     Makine - Motor montaj?ndan ?rnek resimler : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6


 
 

ANA SAYFA  |   ?R?NLER  |   H?ZMETLER  |   ?R?N B?LE?ENLER?  |   F?RMAMIZ  |   DUYURULAR  |   FOTO GALER?  |   ?LET???M  |   S?TE HAR?TASI

Copyright©2006  

              BURAK ASANS?R ve YAPI END. ELK.ELEKTRON?K.SAN.T?C. LTD. ?T?.     
       Bayramo?lu ??han? No:2/202 H?rriyet cad. KARAB?K Tel/Fax: (0370) 415 03 61
        www.burakasansor.com.tr

Designed By :  Alper YAL?IN