"Ba?kalar?n?n yapamad???n? yapmak yetenek,
                                                 yetenekli insanlar?n olmaz dedi?ini yapmak ayr?cal?kt?r... "
Site Haritas? 8  
English 8  
 
      
   KAPI - KAB?N S?STEMLER?
   
       Asans?r?n?z?n en ?nemli elemanlar?ndan biri de kabinidir. Hareket halinde iken kendinizi ve sevdiklerinizi emanet edebilece?iniz kabin, ?ok par?al? ve ?ok ?e?itli yap?m a?amalar?ndan ge?er. ?retiminde titizlik ve teknoloji gerektirir . Sessiz ve g?venli ?al??mas? i?in i?i?e ?? katl? olarak imal edilir. Kabin d?? k?sm? L ve I Profil iskeletle ?evrili, ?ok Para??t Fren, Paten aksam? ve ask? ba?lant? sistemleri ?zel ?eliktendir.

   Ankara?da Y?KSEL?? Ltd. ?ti taraf?ndan ?retilen bu kabinler, istenilen her t?r ve renkte, T.S.E. Garantili olarak imal edilmektedir.

     Y?KSEL?? ? te b?t?n imalat, EN 81 (Avrupa Asans?r Standartlar?) ve TSEK Normlar?na g?re ger?ekle?mektedir.

     Kap? kasalar? 2 mm. Kal?nl???nda DKP Sacdan imal edilmi? , y?zeyler sese ve esnemeye kar?? desteklenmi?tir .

    Ayn? ?ekilde kap? kanatlar? ve y?zeyleri de 2 mm sacdan ?zel teknikle imal edilmi? , ?n g?r?len patlama - yang?n - deprem vb. dayan?kl?l?k bas?n? gerilme kuvvetleri katsay?lar?n?n ?zerindedir, 2 saat s?re ile aleve dayan?kl?d?r.Gizli ve ?zel mente?e kullan?l?r.

    Y?zeyler paslanmaz ?elik veya di?er kaplama malzemeleri ile kaplanabilir .

    Y?KSEL?? Markal? kap?lar?m?z BURAK ASANS?R ve YAPI END. ELK. ELEKTRON?K SAN. T?C. LTD. ?T?. taraf?ndan ?v?n?le kullan?lmaktad?r .

    


 

 
 


 

     ?OK FREN TERT?BATLI KAB?N ?SKELET?

     Asans?r Kabininin sessiz ve g?venli ?al??mas? i?in gerekli olan iskelet , ?mr? boyunca devaml? hareket g?ren bir par?ad?r .Asans?r y?k?n?n tamam?n? ta??r ve ini?-??k?? duru? s?ras?nda oldu?u kadar tehlike an?nda da b?y?k gerilme ve kopma kuvvetlerine maruz kal?r . Asans?rde halat kopmas? , di?li k?r?lmas? veya kaplin civatas? kopmas? vb. sebeplerle herhangi bir d??me hareketine mani olacak otomatik para??t fren tertibatlar?n? ?zerinde bulundurur.

    Asans?r?n montaj?nda tesbit edilen h?za g?re se?ilen HIZ REGULAT?R? arac?l???yla tehlike an?nda faaliyete ge?en PARA??T fren tertibat? yap?m? , teknolojisi ile ayr?ca uzmanl?k ister .Asans?re her bini?inizde g?venli?iniz art?k ona emanettir. Firman?z taraf?ndan , ayl?k periyodik bak?mlar? s?ras?nda i?lerlik kontrollar? yap?lan bu tertibat bir asans?rde bulunan emniyet tertibatlar?n?n en ?nemlisidir.

     1- Standartlara g?re imal edilmi? y?k a??rl???na g?re NPU Ebatlar? de?i?ir.

     2- Ta??y?c? bayraklar 5 mm kal?nl?ktaki Sacdan yap?lmaktad?r, Ere?li HRP A1 kalitedir.

     3- Patenlerimiz GG 20 d?k?mde g?vde merkezleme yataklar naturel polyamid malzemeden imal edilmektedir.

    4- Fren blok g?vdesi ST 42 platinden imal edilmektedir. Kavray?c? ?eneleri sertle?tirilmi?tir. ? 1050 malzemeden imal edilmektedir.

     5- Ta??y?c? plaka 16 mm. Kal?nl?ktaki platinden imal edilip 4 adet M 12 c?vata ile tesbit edilmektedir.

     6- Gergi kolu M 14 saplamadan imal edilmektedir.

    STANDART ?MALATLARIMIZ

    4-6-8-10 Ki?ilik kabin suspansiyonlar? 10 Tona kadar her tip y?k asans?r? kabini 4-6-8-10 Ki?ilik,iste?e g?re kaplanm?? kabinler 1 M/Sn ?zerindeki h?zlar i?in kayma frenler

 

 
       26 N?SAN 1996 Tarihinden sonra in?aat ruhsat? alm?? olan binalar i?in , asans?r kabinlerinin ayr?ca kap?l? olmas? zorunlulu?u vard?r.

    Asans?r hareket halinde iken k???k ?ocuklar veya hasta , ya?l? insanlar?n kabin ile duvar aras?na el - ayak veya elbise kapt?rmalar? vb. ?ekilde kazalanmalar? neticesi g?venli?iniz i?in b?yle bir y?netmelik ??kar?lm??t?r .

    Asans?r otomatik kap?s? , siz asans?re bindi?inizde otomatik olarak kapanacak ve kat hizas?nda durdu?unda otomatik olarak a??lacakt?r.

    Seyir esnas?nda son derece g?venli bir ortam yaratan bu sistemin makinalar? ve aksam? tamamen avrupa yap?m?d?r .

   B?t?n Kabinler 1.5 mm. DKP sacdan olup y?zeyleri sese ve esnemeye kar?? desteklenmi? , iki kat sac aras?na ses emici suntalit malzeme kaplanm??t?r . ?? y?zey ithal kaplama (DUROPAL-LAM?NAT-RE- SOPAL ) d?r , tercih edilen renk ve desende katalo?umuzdan se?im yapabilirsiniz .
 Frontoza Kabin

 
 

ANA SAYFA  |   ?R?NLER  |   H?ZMETLER  |   ?R?N B?LE?ENLER?  |   F?RMAMIZ  |   DUYURULAR  |   FOTO GALER?  |   ?LET???M  |   S?TE HAR?TASI

Copyright©2006  

              BURAK ASANS?R ve YAPI END. ELK.ELEKTRON?K.SAN.T?C. LTD. ?T?.     
       Bayramo?lu ??han? No:2/202 H?rriyet cad. KARAB?K Tel/Fax: (0370) 415 03 61
        www.burakasansor.com.tr

Designed By :  Alper YAL?IN